ขอแสดงความยินดีกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) บริษัทจดทะเบียนในเครือซีพีที่ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ในการประกาศรางวัล ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) บริษัทจดทะเบียนในเครือซีพีที่ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ในการประกาศรางวัล ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สนใจศึกษาหลักเกณฑ์เพิ่มเติม http://www.thai-iod.com/th/publications-detail.asp?id=686