ดีลงานกับบริษัทคู่สมรส ควรบอกบริษัทตัวเองหรือไม่?

Q: กุ๊กกิ๊กได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการใหม่กับพันธมิตรทางธุรกิจที่สามีทำงานอยู่ ทั้งนี้ สามีของกุ๊กกิ๊กไม่ได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือการเจรจาทางธุรกิจใด ๆ กุ๊กกิ๊กจึงคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องแจ้งให้ผู้ใดรับทราบว่า มีสามีทำงานอยู่ในบริษัทนี้ด้วย การกระทำเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่

A: สถานการณ์นี้อาจตีความได้ว่า เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทให้ทราบก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจตามมา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบตามความเหมาะสม

#คุณธรรม #การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ #CP #CGVoices