ขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมครบวงจรสไตล์ ซี.พี. กับโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ” (ปีที่ ๒๕) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมครบวงจรสไตล์ ซี.พี. กับโครงการ “ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ” (ปีที# ๒๕)
ทุกเที่ยงวันศุกร์ (๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.) ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั.น ๑๑ ถนนสีลม

๕ มี.ค. ๖๔ “ เมื่อเจอปัญหา ปัญญาเท่านั้นที่ช่วยได้ ” พระรัตนสุธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ. นครปฐม

๑๒ มี.ค. ๖๔ “ พุทธะบุรี ” พระเทพวิสุทธิดิลก
เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๑๙ มี.ค. ๖๔ “ อริยสัจจัดชีวิต ” พระมหาสมจริง สุวณฺณโชโต
เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายขาว จ. ประจวบคีรีขันธ์

๒๖ มี.ค. ๖๔ “ ฝ่าทะเลทุกข์ ” พระเทพกิตติเวที
เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร

** รับชมเทปบันทึกภาพโครงการดังกล่าวได้ในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ทางช่อง 16 [TNN NEWS 24]

** ห้องประชุมใหญ่ชั*น ๑๑ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ (สีลม) ได้รับการอนุมัติเป็นสนามสอบธรรมศึกษา
จากแม่กองธรรมสนามหลวง ท่านใดสนใจสมัครเรียนและสอบธรรมศึกษา

ติดต่อได้ทีพุทธปัญญาชมรม โทร ๐๒-๐๗๑๑๙๐๑ ( จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)