ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรให้ความรู้แก่ผู้บริหารเครือซีพีต่อยอดสู่เป้าหมายลดปริมาณขยะและของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Waste) และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon-Neutral)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร จัดเวทีนำเสนอข้อมูลความรู้ในหัวข้อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมีผู้บริหารจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด, บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท เจียไต๋ จำกัด, บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ Lotus’s เข้ารับฟัง

โดยเครือฯ ได้รับเกียรติจากบริษัท อาร์ อาร์ เอส (RRS-Resource Recycling Systems) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ครบวงจร และ บริษัท เทอราไซเคิล (TerraCycle) สตาร์ทอัพสัญชาติอเมริกันและญิ่ปุ่น ที่ทำโครงการ Recycle และ Upcycling ขยะและบรรจุภัณฑ์ ให้กลับมาสร้างประโยชน์ได้สูงสุด พร้อมสร้างคุณค่าแบรนด์และผลตอบแทนทางการเงิน ซึ่งทั้งสองบริษัทมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับหลากหลายบริษัทชั้นนำในระดับโลก

📌 ผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทได้ให้ความรู้แก่ผู้บริหารบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้เครือฯ สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินงาน ขับเคลื่อนรูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ สู่เป้าหมายการลดปริมาณขยะและของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Waste) และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon-Neutral) ซึ่งเป็นพันธกิจด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่สำคัญยิ่ง และยังสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้อีกด้วย