เครือซีพีเดินหน้าติวเข้มผู้บริหาร-พนักงาน รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดบรรยาย “มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ” ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักมาตรฐานสากล

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน จัดการบรรยายในหัวข้อ “มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทในเครือฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประจวบ สวัสดิประสงค์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และนางสาวพัสสา วโรตมะวิชญ พนักงานไต่สวนระดับกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อให้ความรู้และแนวทางการควบคุมภายใน และการป้องกันการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน โดยเน้นให้เกิดการนำแนวทางไปลงมือปฏิบัติงานจริงอย่างโปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของเครือฯ การบรรยายในครั้งนี้ได้รับจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน

คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร  เครือเจริญโภคภัณฑ์  กล่าวเปิดงานว่า  เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง 100 ปีด้วยรากฐานสำคัญคือ คุณธรรมและความซื่อสัตย์ หนึ่งในค่านิยมองค์กรที่ยึดมั่น  เครือฯ จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็น “โรคร้าย” ที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทย โดยเครือฯ ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ มาอย่างต่อเนื่องฯเป็นไปตามนโยบายการป้องกันไม่เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero-tolerance) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เน้นการต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องของมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ. การป้องกันและปราบปรามทุจริต 2561 มาตรา 176 ซึ่งรูปแบบการคอร์รัปชันที่เครือฯให้ความสำคัญต่อการบรรยายในครั้งนี้ คือเรื่องของการให้สินบนเจ้าหน้าพนักงานรัฐ รวมไปถึงมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบน เพื่อให้องค์กรนำความรู้ไปประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ถือเป็นการติดอาวุธให้ผู้บริหารและพนักงานของเครือฯ ร่วมผนึกกำลังรณรงค์และต่อต้านการคอร์รัปชั่นทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม พร้อมส่งเสริมให้เครือฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ “ปลอดคอร์รัปชัน” ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเติบโตสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ด้านคุณประจวบ สวัสดิประสงค์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...) เผยว่า การบรรยายในครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตาม พ.ร.บ. การป้องกันและปราบปรามทุจริต 2561 มาตรา 176 ในประเด็นหลักสำคัญคือ การให้สินบนเจ้าพนักงานรัฐ  และมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบน โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พัฒนากฎหมายและมาตรการ รวมไปถึงการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาสินบนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง เกราะป้องกัน ให้กับองค์กรในการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องปราบการคอร์รัปชันให้มความทันสมัย ถือเป็นการสร้างความตื่นตัวให้ภาคธุรกิจเอกชนในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. และมาตรฐานสากล