มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ฉบับที่ 21