เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดไวรัสโควิด-19 ฉบับที่12

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ต่อการปรับตัวและเตรียมพร้อมเข้าสู่ความปกติใหม่ ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของพนักงาน และความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติงาน
กลุ่มธุรกิจยังสามารถจัดให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้ต่อไป และ/หรือจัดให้พนักงานทยอยกลับเข้าสถานที่ทำงานตามความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ โดยมีหลักการสำคัญคือ จะต้องไม่ให้พนักงานกลับเข้าสถานที่ทำงานพร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียว ต้องเตรียมมาตรการด้านสุขอนามัยและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ไว้ให้พร้อม

1.1 การจัดให้พนักงานกลับเข้าสถานที่ทำงาน มีแนวทางดังนี้
1.1.1 จัดให้พนักงานทยอยกลับเข้าสถานที่ทำงาน โดยอาจแบ่งพนักงานออกเป็นอย่างน้อย

2 กลุ่มสลับกันเข้าที่ทำงาน
1.1.2 ยังไม่ควรให้พนักงานที่มีอาการไม่สบายและพนักงานกลุ่มเสี่ยงกลับเข้าสถานที่ทำงาน อาทิ พนักงานที่มีโรคประจำตัว (เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้) พนักงานมีครรภ์ พนักงานอายุ 70 ปีขึ้นไป เป็นต้น

1.2 แนวทางสำหรับพนักงานที่กลับเข้าสถานที่ทำงาน
1.2.1 ให้พนักงานที่จะกลับเข้าสถานที่ทำงาน รายงานประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือมีความเสี่ยงในการสัมผัสโรค เช่น เดินทางไปสถานที่ที่พบผู้ป่วยในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เป็นต้น โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาก่อนถึงวันเข้าสถานที่ทำงาน หากพบพนักงานที่มีความเสี่ยง ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาพนักงานผู้นั้นทำงานหรือกักกันตนเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เกิดความเสี่ยง

1.2.2 ให้ดำเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อระหว่างการทำงาน และการเดินทางไปกลับที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานที่ปกติเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

1.2.3 ให้จัดการเหลื่อมเวลาทำงาน เวลาพัก ตามความเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในการเดินทาง การเข้าออกสถานที่ทำงาน การขึ้นลงอาคาร และการพัก

1.2.4 งดดำเนินกิจกรรมที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก หลีกเลี่ยงการนัดพบกับบุคคลภายนอก และให้ใช้การประชุมทางเลือกแทน เช่น ใช้ TRUE VROOM สำหรับการประชุม การฝึกอบรมหรือสัมมนา

1.2.5 ตักเตือนหากพนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่กำหนด

ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อ้างอิงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันขยายเวลาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2.​การจัดการสถานที่ทำงานและข้อควรปฏิบัติสำหรับพนักงาน
​​ให้กลุ่มธุรกิจปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยมีหลักการที่สำคัญคือ มีการคัดกรองก่อนเข้าสถานที่ทำงาน การเว้นระยะห่างในสถานที่ทำงาน และการดูแลด้านสุขอนามัย รายละเอียดตามแนวทางที่ได้รับคำแนะนำจากซีพีเมดิคัลเซนเตอร์ (เอกสารแนบ 1)

3.​นโยบายดูแลพนักงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตามประกาศ ที่ คจภ.022/2563 วันที่ 8 เมษายน 2563

​พิจารณาขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือพนักงานตามนโยบายดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล

บริษัทขอให้พนักงานทุกท่านได้โปรดดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการ รวมถึงมาตรการของบริษัทอย่างเคร่งครัด และติดตามข่าวสารจากบริษัทต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ดร. นริศ ธรรมเกื้อกูล
ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล
เครือเจริญโภคภัณฑ์

————

เอกสารแนบ 1
การจัดการสถานที่ทำงานและข้อควรปฏิบัติสำหรับพนักงาน

ก. การจัดการสถานที่ทำงาน
1. กำหนดให้มีจุดคัดกรองเข้าสถานที่ทำงาน โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย และไม่อนุญาตให้ผู้ใดที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศา เข้าพื้นที่

2. จัดสถานที่ทำงาน และสถานที่พนักงานใช้ร่วมกัน เช่น ห้องประชุม ห้องอาหาร เป็นต้น ให้มีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตร และหลีกเลี่ยงการจัดให้นั่งตรงข้ามกันโดยไม่มีฉากกั้น

3. ทําสัญลักษณ์เว้นระยะห่าง และจัดให้มีระยะห่างระหว่างจุดยืน จุดรอคิว และจุดบริการอย่างน้อย 1-2 เมตร

4. สร้างสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี เช่น มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ/เจลล้างมือ กระดาษชำระ และถังขยะที่ไม่ต้องสัมผัสอย่างเพียงพอ รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์การล้างมืออย่างถูกต้อง

5. จัดให้มีการระบาย และหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ

6. ให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เมื่อเข้าอาคารหรือสถานที่ปฏิบัติงาน เข้าลิฟท์ และขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

7. ทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่างๆด้วยน้ำยาทําความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง เช่น ในสถานที่ทำงาน ห้องสุขา ห้องอาหาร ลิฟท์ เป็นต้น

8. สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้พนักงานทราบ

ข. ข้อควรปฏิบัติสำหรับพนักงานในการดูแลป้องกันตนเองเมื่อกลับเข้าสถานที่ทำงาน
1. การเดินทางไปและกลับสถานที่ทำงาน

1.1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และตลอดเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

1.2. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร

1.3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัสดุใดๆที่เดินผ่าน เช่น ราวบันได ราวจับ บนรถโดยสารสาธารณะ หรือรถไฟฟ้า หากมีการสัมผัสให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทันที

1.4. หากใช้รถส่วนตัวให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ

1.5. ล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีที่ถึงที่ทำงาน

2. ระหว่างเวลาทำงาน
2.1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
2.2. ไม่เปิดหน้ากากระหว่างพูดคุยกัน และใช้น้ำเสียงปกติ
2.3. ทำความสะอาดโต๊ะและอุปกรณ์ทำงานด้วยน้ำผสมสบู่ หรือน้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
2.4. หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70%
2.5. ไม่นั่งรวมกลุ่มระหว่างพักรับประทานอาหาร และนั่งตามสถานที่ที่บริษัทกำหนด
2.6. ใช้ภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทานส่วนบุคคล และไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

3. เมื่อกลับถึงบ้าน
3.1. เช็ดทำความสะอาดลูกบิดประตูหรือวัสดุที่สัมผัสด้วยน้ำยาทําความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ตอนเข้าบ้าน

3.2. ล้างมือและอาบน้ำทันที โดยไม่สัมผัสคนอื่นๆ ในบ้าน

4. กรณีพนักงานมีอาการไม่สบาย
4.1. แจ้งผู้บังคับบัญชา และพักดูอาการที่บ้านหรือไปพบแพทย์ ไม่เข้ามาในบริเวณสถานที่ทำงาน

4.2. กรณีที่ต้องกักกันตัวตามคำแนะนำของแพทย์หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้พนักงานหยุดงานทันที แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด