เรียนรู้หลักธรรมาภิบาลที่ดีของเครือ CP หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน


การกำกับดูแลกิจการถือเป็นหัวใจสำคัญในการดูแล จัดการและพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP คือหนึ่งในองค์กรระดับโลกที่ก่อตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมาเมื่อปี 2464 ถึงเวลานี้มีอายุยืนยาวราวหนึ่งศตวรรษแล้ว หนึ่งในหลักการที่พัฒนาองค์กรคือการกำกับดูแลกิจการหรือหลักธรรมาภิบาลที่ดี

คุณรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เล่าถึง Corporate Governance หรือเรียกสั้นๆ ว่า CG มีความหมายว่า ธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการ เป็นสิ่งที่กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้รู้ว่าต้องทำอะไร คนทำงานต้องมีความระมัดระวังแค่ไหน ทำแล้วรู้จักจุดอ่อน จุดแข็งตัวเองเพื่อจะได้สร้างกระบวนต่างๆ เข้ามาควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดจุดอ่อนกระทบต่อองค์กร

การกำกับดูแลกิจการจะพูดถึงเรื่องการควบคุมภายใน ไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีมีแนวนโยบายที่สะท้อนถึงธรรมาภิบาลที่ดี โดยยึดหลักการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยการทำธุรกิจที่ยึดหลัก “ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส” เครือเจริญโภคภัณฑ์ปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับพนักงานทุกคน

มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่ CP ยึดมั่นและตระหนักเสมอมาตลอดเวลา 1 ศตวรรษในการดำเนินธุรกิจอีกทั้งการกำหนดกลยุทธ์ที่จับต้องได้ มีการจัดการความเสี่ยง มีการคิดไตร่ตรองก่อนทำอะไร และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ลืมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ โดยยึดมั่นในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจทุกเรื่อง

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือ CP

ทำความรู้จักหลักการธรรมาภิบาลของเครือเจริญโภคภัณฑ์
หลักการธรรมาภิบาลของเครือ CP มีทั้งหมด 11 ข้อ โดย CP คาดหวังให้พนักงานของเครือฯ ทุกคนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มความรู้ วิสัยทัศน์ที่สามารถนำมาปรับปรุงกระบวนการและสินค้าต่อไปได้

มาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมของเครือ CP เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ถูกขับเคลื่อนจาก “บทบาทผู้นำ” ที่เครือซีพีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารระดับสูงเน้นย้ำและใส่ใจ ในการกำหนดให้หลักธรรมาภิบาลเป็นเป้าหมายของเครือ CP และยังติดตามดูแลว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญคือ Tone from the top หมายความว่าผู้บริหารระดับสูงจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีภายในองค์กร

จรรยาบรรณธุรกิจและจริยธรรมในมุมมองของเครือเจริญโภคภัณฑ์
เครือ CP มีจรรยาบรรณธุรกิจที่บันทึกไว้เป็นตัวเล่มเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีพฤติกรรม มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ เช่น เรื่องการไม่รับสินบน ไม่รับผลประโยชน์มาเป็นของตัวเอง เหล่านี้เป็นสิ่งที่พนักงานจะต้องนำไปปฏิบัติ ส่วนจรรยาบรรณธุรกิจของเครือซีพีที่มีต่อลูกค้า หุ้นส่วนและประชาชนทั่วไปนั้น ทุกอย่างขึ้นอยู่บนหลักการความซื่อสัตย์ ไม่ว่าจะทำธุรกิจกับใคร เรื่องเหล่านี้คือมาตรฐานจริยธรรมของ CP

มาตรฐานจริยธรรมของ CP ประกอบด้วย 4 เรื่องหลัก มีทั้งด้านคุณธรรม ต้องซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมากับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องที่สองคือเรื่องคุณภาพที่พนักงานทุกคนต้องให้ความสำคัญ องค์กรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ คุณภาพในที่นี้หมายรวมถึงห่วงโซ่อุปทานของ CP ทั้งหมดด้วย

เรื่องที่สามคือบุคลากรซึ่งเป็นพื้นฐานความสำเร็จขององค์กร ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ เท่าเทียมกัน เรื่องที่สี่คือเรื่องสินทรัพย์ ทั้งในรูปแบบจับต้องได้ เช่น เงิน หรือสิ่งที่จับตั้งไม่ได้ เช่น เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องเงิน CP คาดหวังว่าพนักงานจะสามารถรักษามันไว้ได้ ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามา CP ใช้ประยุกต์กับทุกคน


คุณรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์

ที่มาขององค์กร Ethisphere สถาบันผู้ให้รางวัลบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2564
องค์กร Ethisphere เป็นสถาบันที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ วัฒนธรรมการสร้างจริยธรรม ประเมินองค์กรชั้นนำระดับโลกมา 15 ปีแล้ว เช่น Kellogg, IBM, Intel เป็นต้น สิ่งที่เขาประเมินประกอบด้วยหลายเรื่อง อาทิ กระบวนการหรือระบบที่เรากำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยการใช้เกณฑ์ชี้วัด ทาง Ethisphere จะนำคะแนนขององค์กรที่เข้าประกวดทั้งหมด เครือเจริญโภคภัณฑ์ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ทาง CP ใช้วิธียื่นชื่อสมัคร ซึ่งการรับเลือกให้ได้รางวัลทั้ง 135 แห่งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเลือกทั้งหมด ทาง Ethisphere เปิดเผยชื่อเฉพาะองค์กรที่บรรลุผลตามมาตรฐานของเกณฑ์การประเมินประจำปีเท่านั้น

คำถามทั้ง 200 คำถามเป็นคำถามที่ทุกองค์กรทั่วโลกตอบเหมือนกันหมด มี 5 ประเด็น มีกระบวนอะไรบ้างในการสร้างจริยธรรมในองค์กรรวมถึงการกำกับดูแล เราใช้เวลาในการตอบคำถามประมาณ 3 เดือน เราต้องส่งคำตอบพร้อมหลักฐานประกอบด้วย คำถามทุกคำถามมีทั้งเป็นชอยส์ให้เลือก เป็นคำถามที่ต้องตอบด้วยการอธิบายเชิงประจักษ์หลากหลายมิติ ทั้งด้านบทบาทผู้นำ การรักษาชื่อเสียง หรือในกรณีที่มีเรื่องราวที่กระทบชื่อเสียงเรา เรามีกระบวนการในการรักษาชื่อเสียงอย่างไร ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เราต้องดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนให้พัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กัน

เครือ CP เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลจริยธรรมมากที่สุดในโลก ทาง CP รู้สึกภูมิใจ ดีใจมาก เพราะเสียงสะท้อนจาก Ethisphere ที่เป็นสถาบันระดับโลกกำลังบอก CP ว่าเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานระดับสากล รางวัลนี้เป็นรางวัลค่อนข้างใหม่ ส่วนใหญ่รางวัลนี้จะอยู่ในอเมริกา ยุโรป นอกจากเครือซีพีที่ได้รางวัลแล้วก็ยังมีรางวัล DTGO ที่ได้รับรางวัลด้วย

รางวัลที่ได้รับเกิดจากความทุ่มเทและความร่วมมือของทุกฝ่าย เราดีใจและภูมิใจที่จะไม่หยุดแค่นี้ ตามที่ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ได้เคยกล่าวเสมอว่า ความสำเร็จดีใจได้เพียงวันเดียว ส่วนวันต่อไปก็มุ่งมั่นและพัฒนาให้ดีกว่าวันนี้

ทิศทางและเป้าหมายปี 2021 ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์มองว่า สิ่งต่างๆ ในโลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก สิ่งที่องค์กรทำต้องสะท้อนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่กำลังเป็นกระแสนิยมในตอนนี้คือเรื่องสิทธิมนุษยชน ความหลากหลายทางเพศ การอยู่ร่วมกันของความหลากหลาย เราต้องอยู่ร่วมกันได้

นอกจากนี้ ในช่วงโควิดแพร่ระบาด ผู้คนต้องสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ กระแส Work from home ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมาก ทาง CP ต้องป้องกันไม่ให้เกิดความรั่วไหลของข้อมูล ดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ให้ทั่วถึง

รวมถึงเรื่องคนที่เป็นปัจจัยของความสำเร็จของการทำธุรกิจที่ CP ต้องดูแลเป็นอย่างดี ดูแลทั้งเรื่องความเป็นอยู่ พัฒนาองค์ความรู้ จริยธรรมที่ต้องทำให้ถูกต้อง CP จะเน้นสามเรื่องนี้เป็นหลัก

สรุป

กว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์จะเติบโตยาวนานถึง 1 ศตวรรษต้องเผชิญเรื่องราวที่เป็นความท้าทายมามากทั้งในเรื่องของการจัดการบุคลากซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ต้องมีการกำกับดูแลกิจการหรือหลักธรรมาภิบาลที่ดีทั้งต่อลูกค้า หุ้นส่วนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่านิยมหลักของเครือ CP ที่ถือเป็นหลักการจริยธรรมหรือหลักจรรยาบรรณในการทำธุรกิจที่ CP ยึดถือ คือความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ หลักการเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

Cr.Brand Inside