‘วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ’ CPF ร่วมฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี ตรงกับวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ CPF ยังคงมุ่งมั่นร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูแลผืนป่าของประเทศผ่านโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง
Cr.PR CPF