CPF น้อมนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” สร้างสังคมพอเพียงอย่างยั่งยืน

CPF น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมชุมชนในพื้นที่รอบฟาร์มและโรงงาน ดำเนินโครงการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา, ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จ.ชัยภูมิ, ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัว จ.นครราชสีมา และโรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก จ.ตราด
Cr. CPF