ซีพีเอฟ ปลุกพลังพนักงาน บูรณาการโครงการเพื่อสังคม-ชุมชน เฟ้นรางวัล CSR Pitching Contest 

ซีพีเอฟ สร้างแรงบันดาลใจพนักงาน ปั้นโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สู่สังคมและชุมชน จัดประกวดรางวัล CPF–ยั่งยืนได้ด้วยมือเรา (CPF-Sustainability in Action Awards 2022) รอบ CSR Pitching Contest #1/2022 คัด 6 โครงการไฮไลท์ ต่อยอดสู่การปฏิบัติและเป็นต้นแบบโครงการที่ดี ตามกลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action ตอกย้ำ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดิน น้ำ ป่า คงอยู่
คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ  เปิดเผยว่า การจัดประกวดรางวัล CPF-Sustainability in Action Awards เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานซีพีเอฟ ทั่วประเทศ คิดสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และบทบาทในการจัดการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และในปีนี้ได้จัดให้มีการพิจารณารางวัล CPF-Sustainability in Action Awards 2022 อย่างต่อเนื่อง
ผลการตัดสินโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณา CSR Pitching Contest #1/2022 รวม 6 โครงการ ดังนี้ รางวัล Gold Pitch ได้แก่ โครงการปุ๋ยเปลือกไข่สู่ชุมชนและเกษตรกร จ.ชัยภูมิ โดยธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร รางวัล Silver Pitch ได้แก่ โครงการสร้าง สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จ.ชัยภูมิ และ รางวัล Bronze Pitch 4 รางวัล ได้แก่ โครงการอิ่มสุขฯ โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา จ.สงขลา, โครงการซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต : ห้องเรียนมีชีวิต : Classroom Of Life By Ladbuakhao จ.นครราชสีมา, โครงการโรงเรียนปลอดภัย (ชุมชนบ้านน้ำน้อย) จ.สงขลา และโครงการโรงเรียนปลอดภัย (ท่าจีนอุดมวิทยา) จ.สงขลา
“คณะกรรมการฯ คาดหวังว่า CSR Pitching Contest จะช่วยยกระดับการพัฒนาโครงการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ สามารถเป็นโครงการต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้กับโครงการรุ่นต่อๆ ไป เพื่อสร้างประโยชน์ตอบแทนสังคม สอดรับกับปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือซีพี คือ ประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัทฯ เป็นลำดับสุดท้าย และสร้างความตระหนักของพนักงานร่วมดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการ” คุณวุฒิชัย กล่าว
สำหรับโครงการฯ ที่ได้รับพิจารณารางวัล CSR Pitching Contest #1/2022 จะได้รับเงินสนับสนุนการต่อยอดและพัฒนาโครงการ โดยรางวัล Gold Pitch ได้รับ 100,000 บาท รางวัล Silver Pitch ได้รับ 50,000 บาท และรางวัล Bronze Pitch ได้รับ 25,000 บาท ซึ่งทุกโครงการมีการเก็บบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Impact Valuation)
ในปี 2565 สถานประกอบการของ CPF ทั้งในไทยและต่างประเทศ ให้ความสนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวด 89 โครงการ มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ CSR Pitching Contest 23 โครงการ และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน และคณะกรรมการของ CPF 2 ท่าน ร่วมพิจารณภายใต้หลักเกณฑ์ 5 ด้านหลัก คือ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นนวัตกรรม เกิดประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มีความสอดคล้องกับปฏิบัติการขับเคลื่อนความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)
ที่มา  PR CPF