CEO CPF ปลื้ม “โครงการ CP Ambassador” ทูตองค์กรที่ร่วมสื่อสารเรื่องราวดีๆ สู่สังคม

CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กล่าวในการประชุม CEO พบ C.P. Ambassador ในหัวข้อ “Inspiration Talk สร้างใจให้รัก ภาคภูมิ และผูกพันกับองค์กร” ว่า C.P. Ambassador เปรียบเหมือนผู้แทนของบริษัทฯ ที่จะช่วยเล่าความจริงและเรื่องราวที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี เปรียบเสมือนทูตของบริษัทฯ ที่จะนำความรู้สึกภายใน (inside feel) ไปบอกเล่าแก่บุคคลอื่นๆ ภายนอกได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากไม่ต่างจากหน้าที่ของ CEO
พร้อมบอกเล่าถึงความภูมิใจ ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาร่วมงานกับ CPF เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ในตำแหน่งผู้ช่วยคุณอดิเรก ศรีประทักษ์ CEO ในขณะนั้น ภายใต้ความตั้งใจจริงที่จะร่วมงานกับองค์กรขนาดใหญ่ ที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้ โดยหนึ่งในความประทับใจคือ ท่านประธานอาวุโส ที่ตอกย้ำเสมอว่าบริษัทฯ แห่งนี้ จะเติบโตได้ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม ดังปรัชญา 3 ประโยชน์ที่ท่านปฏิบัติจริงและเป็นตัวอย่างให้ทุกๆ บริษัทฯ ในเครือ ทุกๆ ประเทศที่เราเข้าไปลงทุน ยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักปรัชญานี้เสมอมา
“เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ติดตามท่านประธานอาวุโส ซึ่งได้รับเชิญให้เข้าพบท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เพื่อขอเชิญ CPF ไปทำธุรกิจในประเทศ ด้วยเชื่อมั่นว่าองค์กรของเราจะนำสิ่งที่ดี ทั้งเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตรไปสู่ฟิลิปปินส์ ทุกวันนี้ก็ปรากฏให้เห็นแล้วว่า องค์กรของเราทำตามที่ได้รับปาก โดยสามารถสร้างธุรกิจอาหารทั้งหมูและไก่ ให้เป็นพื้นฐานที่ดีของประเทศ และก่อเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ฟิลิปปินส์ได้อย่างเป็นรูปธรรม”
นอกจากนี้ CEO คุณประสิทธิ์ ยังยกตัวอย่างแนวคิดที่ท่านประธานอาวุโสมีต่อเกษตรกรว่า “เกษตรเป็นเพื่อนคู่คิด เป็นคู่ชีวิตกับบริษัท” กระทั่งเป็นที่มาของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเครือข่ายของบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน
คำกล่าวทั้งหมดของ CEO คุณประสิทธิ์ สะท้อนบทบาทของการเป็น C.P. Ambassador ที่นำเรื่องราวดีๆ ดังกล่าวออกมาสื่อสาร เป็นตัวอย่างให้เหล่า C.P. Ambassador ได้เดินตาม
โครงการ C.P. Ambassador เป็นโครงการด้านพัฒนาบุคลากรที่จะทำให้เกิดความรักความเข้าใจในองค์กร โดยคัดเลือกพนักงานที่มีภาวะผู้นำและพร้อมจะเป็นตัวแทนองค์กร สื่อสารเรื่องราวที่ดีและมีอยู่อย่างมากมายในเครือฯ ออกไปสู่คนใกล้ชิด เพื่อนฝูง และเครือข่ายต่างๆ ที่มี ซึ่งจะก่อเกิดความเข้าใจองค์กรออกไปในวงกว้าง
Cr.PR CPF