CPF รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2022 เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน โปร่งใส ครบทุกมิติ

เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาว CPF ที่คว้ารางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2022 โดย สถาบันไทยพัฒน์ จากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนปี 2565 ตามมาตรฐานสากลด้วยความโปร่งใส ครบทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลชุมชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว โดยมี ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และมี คุณสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ CPF เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบจาก คุณวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ
รางวัลดังกล่าว สะท้อนความก้าวหน้าและความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของ CPF ที่ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI และด้าน ESG (Environmental Social and Governance) ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ
CPF ดำเนินธุรกิจสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนและมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการขับเคลื่อนเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ภายใต้ 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ประกอบด้วย 9 ความมุ่งมั่น ได้แก่ ด้านอาหารที่ยั่งยืน การทำการตลาดอย่างรับผิดชอบ ด้านสวัสดิภาพสัตว์ สิทธิมนุษยชน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นเลิศ การจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก และการสร้างคุณค่าปราศจากขยะ ซึ่งสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ได้ครบทั้ง 17 ข้อ
นอกจากนี้ CPF ยังดำเนินการเชิงรุกกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero) ในปี พ.ศ.2593 โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ แนวทาง BCG Model คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มาใช้ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยและของโลกในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
CPF ยังมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า อาทิ การเคารพสิทธิมนุษยชนและดูแลพนักงานที่สอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพพนักงานทั่วโลกและการแข่งขันทางการค้าที่ยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการรายย่อยและคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึงการดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการส่งเสริมให้พนักงานคิดสร้างสรรค์โครงการที่ดีและจัดประกวดแข่งขันกันในองค์กร เป็นต้น
รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในปีนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award มีองค์กรที่ได้รับรางวัล 56 แห่ง ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition มีองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ 43 แห่ง และกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement มีองค์กรที่ได้รับกิตติกรรมประกาศ 22 แห่ง รวมทั้งสิ้น 121 รางวัล
Cr.PR CPF