เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณสุเมธ ภิญโญสนิท ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

ความกตัญญู อยู่ในจิตสำนึก เป็นเรื่องของการได้รับและตอบแทน ทั้งการพูด การคิด และการกระทำ ที่สร้างให้เกิดความสุขได้ไม่สิ้นสุด 

คุณสุเมธ ภิญโญสนิทประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (CPP) 

💚 เชิญรับชม VDO เรื่องความกตัญญูผ่านมุมมองของคุณสุเมธ ภิญโญสนิท

ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมเป็นพลัง ปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญู ให้คุณค่านี้งอกงามในสังคม ด้วยการ

💚 แชร์ภาพยนตร์กตัญญูเท่าชีวิตที่

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู