พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้น้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม โดย พระพรหมมงคลวัชโรดม เจ้าอาวาสวัดจองคำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารซีพีเอฟ คุณพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ รองประธานคณะกรรมการบริหารซีพีเอฟ คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานคณะกรรมบริหารซีพีเอฟ  คุณขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหารเครือซีพี ตลอดจนคณะผู้บริหาร พนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญถวายพระกฐินพระราชทาน รวมจำนวนเงิน 34,271,138.36 บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์)

สำหรับ วัดจองคำเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ได้รับการสถาปนาให้เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี เมื่อปีพุทธศักราช 2549 ในวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหวด ห่างจากตัวอำเภองาวไปทางทิศใต้ประมาณสิบกิโลเมตรตามถนนพหลโยธินลำปาง-งาว เป็นวัดศิลปะไทยใหญ่ผสมพม่า พื้นที่วัดยาวถึงบนเขาไม่ปรากฏผู้สร้างชัดเจน สันนิษฐานว่าสร้างจากคหบดีชาวไทยใหญ่ที่ได้รับสัมปทานป่าไม้ในจังหวัดลำปางเพื่อเป็นพุทธบูชา มีพระเจดีย์พุทธคยาจำลอง เป็นพระเจดีย์ที่สร้างจำลองแบบขนาดเทียบเท่ากับพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย และมีหน่อต้นโพธิจากบริเวณพุทธคยาที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปลูกบริเวณข้างๆ พระเจดีย์

Cr.PR CPG