เครือซีพี รวมพลังบริษัทในเครือฯ ประกาศจุดยืน ‘ต่อต้านคอร์รัปชัน’ เชื่อมั่นพลังคนรุ่นใหม่-เทคโนโลยี ช่วยสร้างชาติ แก้ปัญหาลดคอร์รัปชัน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมพลังผู้บริหารและพนักงานทุกกลุ่มธุรกิจ ร้อยเรียงความดีสู่สังคมแสดงจุดยืนในฐานะเอกชนไทยร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบผ่านกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิดคบเด็กสร้างชาติ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ซึ่งได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตื่นตัว และไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ โดยในปีนี้เป็นการนำเสนอแนวคิดและความรู้ ความสามารถจากคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการนำ Data และ Digitalization ที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกมาออกแบบแพลตฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลแนวโน้มทุจริต การตรวจสอบ การประเมินความโปร่งใส รวมถึงการต่อต้านและแก้ไขลดปัญหาคอร์รัปชัน

นางรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นค่านิยม “คุณธรรมและความซื่อสัตย์”  มาตลอดหนึ่งศตวรรษ  พร้อมทั้งปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานของเครือฯ มุ่งให้ความสำคัญกับการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยในปีนี้แม้กิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันจะเป็นแบบออนไลน์ แต่เครือฯและบริษัทในเครือ ยังคงมุ่งมั่นแสดงจุดยืนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้องค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การทำงานส่วนมากได้ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ เครือฯได้พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันไม่ให้เกิดความรั่วไหลของข้อมูล ดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ให้ทั่วถึง ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวด  ในขณะเดียวกันเครือฯ ได้มีการจัดทำแนวปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  และสามารถยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กรให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล

ตลอดการดำเนินธุรกิจ เครือซีพีได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเครือฯในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีภายในองค์กร โดยได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และเปิดกว้างให้เสนอแนะแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม การคิดสร้างสรรค์นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดการป้องกันข้อมูลและการไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกอื่น ๆ อีกหลายแห่งในการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ร่วมแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตในทุกมิติ เช่น โครงการประกวด “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” และกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอในหัวข้อ “เยาวชนไทยไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในปีนี้ที่เน้นเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและมั่นคงในคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้โปร่งใส ไร้การทุจริตคอร์รัปชัน

“เครือซีพีดำเนินธุรกิจมาตลอดหนึ่งศตวรรษ ได้ให้ความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพราะถือเป็นโรคร้ายของสังคมที่บั่นทอนความก้าวหน้าของประเทศชาติ แม้จะเป็นความท้าทาย แต่เครือซีพีมีความมุ่งมั่นที่จะนำพลังของคนรุ่นใหม่และพร้อมใช้เทคโนโลยีในการสร้างความปลอดภัย โปร่งใส น่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้เติบโต สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน” นางรงค์รุจา กล่าว

สำหรับกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ในปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารและพนักงานของเครือฯและบริษัทในเครือฯ เข้าร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืนต้านโกงแบบออนไลน์ ช่วยกันรณรงค์และต่อต้านการทุจริตอย่างคึกคัก อาทิ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.สยามแม็คโคร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ.ซี.พี.แลนด์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นต้น