ค่านิยม 6 ประการ : ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย กับ โครงการ CPR เพื่อชุมชน (CPR for community)

ค่านิยม 6 ประการ : ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย กับ โครงการ CPR เพื่อชุมชน (CPR for community)

จากการที่ซีพีเอฟเข้าสำรวจชุมชนบริเวณโดยรอบฟาร์มขาดความรู้ ทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากนี้แต่ละพื้นที่ขาดวิทยากรอาสาสมัครในการขยายเครือข่ายความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปยังชุมชนบริเวณใกล้เคียง

โครงการ CPR เพื่อชุมชน (CPR for community) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรอบสถานประกอบการมีความรู้ ด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้คนในชุมชน มีความรู้ มีทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งยังสร้างวิทยากรอาสาสมัคร ในการขยายความรู้การทำ CPR ไปยังชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

ทางบริษัทจึงได้มีการเสนอให้จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสร้างวิทยากรอาสาสมัครในการขยายเครือข่ายความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปยังชุมชนบริเวณใกล้เคียง

โดยประสานงานเพื่อขอคณะวิทยากรจากสำนักบริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยผ่านทาง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจไก่กระทงโคราช  กําหนดแผนงาน และจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมา อย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นพนักงานบริษัทฯ พนักงานของฟาร์มเกษตรกร (Contact Farm) หน่วยงานราชการ ตลอดจนประชาชน ชุมชนรอบฟาร์ม ตลอดระยะเวลา 6 ปีได้ขยายโครงการไปยัง 10 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี อำเภอโชคชัย อำเภอหนองบุญมาก อำเภอปักธงชัย อำเภอจักราช อำเภอห้วยแถลง อำเภอพิมาย อำเภอโนนไทย อำเภอด่านขุนทด และอำเภอปากช่อง

หลังจากดำเนินโครงการไปแล้ว ชุมชนรอบฟาร์ม มีความรู้ ทักษะ และให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ทำให้เกิดมาตรฐานในด้านความปลอดภัยในการช่วยฟื้นคืนชีพ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจะมีความสุข และเกิดความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุ และยังเกิดการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนทั้งในพื้นที่ และชุมชนรอบสถานประกอบการของบริษัทฯ