เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “ความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 65หลักเกณฑ์และการตัดสิน การประกวดเรียงความเรื่อง “ความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย” เนื่องในวันธงชาติไทย 28 กันยายน 2565

 1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด : กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย
 2. ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  2.1 เป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับหัวข้อที่จัดประกวด แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย โดยมีการยกตัวอย่างการกระทำหรือสิ่งที่แสดงถึงความกตัญญูต่อแผ่นดิน
  2.2 เขียนเรียงความด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 จำนวน 10-20 บรรทัด หรือ ไม่เกินหน้ากระดาษ A4
  2.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบมาจากผลงานของผู้อื่น
 1. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
  3.1 เนื้อหา
  3.1.1 ด้านการแสดงให้เห็นถึงความภูมิใจในชาติไทย ธงชาติไทยและความกตัญญูที่มีต่อแผ่นดินไทย  50 คะแนน
  3.1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้ตระหนักถึงความภูมิใจในชาติไทย ธงชาติไทย และความกตัญญูต่อประเทศไทย 30 คะแนน

3.2 การใช้ภาษา
3.2.1 ใช้ภาษาอย่างสละสลวย  ถูกต้องตามอักขระวิธี  สื่อสารได้ชัดเจน  20 คะแนน

 1. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
  4.1 ส่งผลงานเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์แนบเป็นไฟล์นามสกุล.doc (Microsoft Word 2003)
  4.2 ใส่หัวข้อ (subject) ว่า เรียงความเรื่อง “ความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย”
  4.3 ระบุชื่อ-นามสกุล สถานศึกษาและระดับชั้นการศึกษา
  4.4 ส่งไฟล์เรียงความมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565
 2. รางวัลการประกวด
  ระดับชั้นประถมศึกษา 5 รางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล / 5,000 บาท 4 รางวัล
  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 5 รางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล / 5,000 บาท 4 รางวัล
 1. การประกาศผลการตัดสิน
  6.1 ประกาศผลภายในวันที่ 26 กันยายน 2565
  6.2 ประกาศผลและแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทาง https://www.wearecp.com
  6.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินประกวดเรียงความถือเป็นที่สิ้นสุด

*ผู้ประสานงานโครงการ : คุณ พัชราภา ฤกษ์ฉวี 081-962-1681