เครือซีพีร่วมเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจพร้อมกับ 135 บริษัทระดับโลก ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2565 โดยสถาบัน Ethisphere

12 เมษายน 2565 – Ethisphere สถาบันชั้นนำระดับโลกด้านการวัดและประเมินมาตรฐานจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จัดงานเฉลิมฉลองและประกาศมอบโล่เกียรติยศ “ World’s Most Ethical Companies 2022” หรือ “บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2565” จาก Ethisphere สถาบันระดับโลกในด้านการประเมินมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม ในงาน Virtual WME Honoree Gala 2022 หลังจากที่ได้ประกาศผลการคัดเลือกบนเว็บไซต์ Ethisphere ไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โดยได้ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับมอบโล่รางวัลดังกล่าวจำนวน 135 บริษัท อาทิ Starbucks, Kellogg Co., L’Oréal, Microsoft Corporation, IBM, Accenture รวมถึง Apple และ Pfizer ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกเป็นปีแรก และเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

คุณทิมโมธี เออร์บลิค (Timothy Erblich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน Ethisphere กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นได้ชัดว่าภารกิจของภาคเอกชนที่ต้องทำเพื่อตอบสนองต่อระบบห่วงโซอุปทานธุรกิจที่แท้จริงนั้น สะท้อนมาจากค่านิยมและหลักปฏิบัติที่เป็นแก่นแท้ของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจริยธรรมซึ่งเป็นรากฐานและส่งผลกระทบแก่สังคมในวงกว้าง

นอกจากนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาเราได้เห็นภาคธุรกิจใส่ใจและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงดัชนี ESG (Environment, Social and Governance: ESG) มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการให้ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และที่สำคัญมากที่สุดคือกระบวนการทำงานของพนักงานในองค์กรซึ่งนับเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งต่อคุณค่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมของบริษัทอย่างยั่งยืน

โดยสถาบัน Ethisphere นั้นจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนากลไกในการประเมินผลอย่างเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อกระตุ้นให้องค์กรภาคธุรกิจนั้นมีความตื่นตัวและยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการส่งมอบคุณค่าด้านจริยธรรมธุรกิจสู่สังคมต่อไป

การได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นการตอกย้ำภารกิจของเครือฯ ตลอดเวลาหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา พนักงานกว่า 4 แสนคนทั่วโลกต่างยึดมั่นในหลักจริยธรรมและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ ไปพร้อมกับการยืดหลักค่านิยมองค์กรเป็นเข็มทิศสำคัญในการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม อันได้แก่ “ปรัชญา 3 ประโยชน์” คือ การดำเนินธุรกิจของเครือฯ จะต้องเกิดประโยชน์ต่อทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน รวมถึงประชาชนในประเทศต้องได้ประโยชน์ และสุดท้ายบริษัทก็จะได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของเครือฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้เครือฯ ยังยึดมั่นในค่านิยม “ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม” ซึ่งถือเป็นรากแก้วสำคัญในการทำให้ธุรกิจได้รับความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือให้แก่คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน