ซีพี แปล CEO Guide to Human Rights ของ World Business Council for Sustainable Development เป็นภาษาไทยเผยแพร่แก่บริษัทในเครือ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน แปลคู่มือสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้บริหาร (CEO Guide to Human Rights) ของ World Business Council for Sustainable Development เป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่แก่บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจร่วมถึงภาคธุรกิจเอกชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือได้ที่ https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/11919/178954/1