แนวคิดเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“ความกตัญญู เป็นลักษณะที่แสดงออกถึง คนดี คนมีคุณธรรม คนที่มีสำนึกที่ดีอย่างสูงส่ง

คุณลักษณะนี้ ย่อมส่งเสริมให้การกระทำใด ย่อมประสบแต่ความเจริญก้าวหน้า และบรรลุความสำเร็จในชีวิต”

‘คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล’ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด

 

ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมเป็นพลัง ปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญู ให้คุณค่านี้งอกงามในสังคม ด้วยการ…

💚 แชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

https://www.youtube.com/watch?v=ZTZaQTbpNiM&t=5s

 

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู