เครือซีพีเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนภายในปี 2030 จัดงาน “CG Network Recognition Awards ” ครั้งแรก มอบเกียรติบัตรเชิดชูทุกกลุ่มธุรกิจร่วมผนึกกำลังสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร ย้ำการกำกับดูแลกิจการ เป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานระดับโลก

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงาน “CG Network Recognition  Awards” ซึ่งถือเป็นการจัดงานมอบเกียรติบัตรเชิดชูผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปจากกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งบริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเป็นเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของเครือฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนเครือฯให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯภายในปี 2030 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ทั้งนี้มีผู้ได้รับเกียรติบัตรจำนวน 72 คนจาก 18 กลุ่มธุรกิจของเครือฯ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 21 อาคารทรูทาวเวอร์ รัชดาภิเษก

ในการนี้ คุณรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของเครือฯในปี 2563 ว่า  การมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้แทนกลุ่มธุรกิจของเครือฯ ในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านธรรรมาภิบาลที่ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านการประชุมโครงการ “CG Continuous Process Improvement” ที่มีมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยในปัจจุบันปี  2563 เครือฯ มีความก้าวหน้าและสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ 3 ด้าน คือ การพัฒนาศักยภาพ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการเปิดเผยข้อมูลและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คุณรงค์รุจา กล่าวต่อว่า ในด้านการพัฒนาศักยภาพ เครือฯสามารถบรรลุเป้าหมายได้ครบสมบูรณ์ มีการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กลุ่มธุรกิจในเครือฯที่ไม่ได้จดทะเบียนที่ชัดเจนมากขึ้นทำให้เกิดความโปร่งใสของการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาระบบการกำกับดูแล กระบวนการติดตามและการรายงานผล รวมไปถึงการพัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล โดยปีนี้ยังเป็นปีแรกที่ได้มีการจัดทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการจัดทำแนวปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย ขณะที่ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของปีนี้ มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าภูมิใจ โดยพนักงานในเครือฯ 350,000 คนทั่วโลก ได้ร่วมทำการทดสอบและเข้ารับการอบรมจริยธรรมธุรกิจ หรือ Code of Conduct (CoC ) ซึ่งผลการดำเนินการในด้านการสร้างการเรียนรู้และทดสอบกับพนักงานทั่วโลกเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดฝึกอบรม Top Executive Training 4 หลักสูตร และ Manager Training 4 หลักสูตร ตลอดจนมีการจัด CEO Interview สัมภาษณ์ผู้นำองค์กรในการผลักดันนโยบายด้านการกำกับและส่งเสริมกิจการที่ดี

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้มีการจัดทำรายงานประจำปี CG Report เผยแพร่สาธารณะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ และจัดทำจดหมายข่าว (Newsletter) รูปแบบออนไลน์ CG Voices รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านธรรมาภิบาลให้กับพนักงานในเครือฯผ่านแพลทฟอร์ม CPG Connect และเว็บไซต์ We are CP

“ความสำเร็จในการบรรลุผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของเครือฯเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือและการสนับสนุนผ่านการผนึกกำลังร่วมกันสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพจากทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนงานด้านธรรมาภิบาลขององค์กรให้ยกระดับเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯ” คุณรงค์รุจา กล่าว