เครือซีพี บำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ‘เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) ผนึกกำลังบริษัทในเครือฯ ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม และสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

ผลิตโดย : สำนักโสตทัศน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์