เครือซีพีประกาศนโยบายดูแลพนักงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานและให้การดูแลพนักงานและครอบครัวที่เดือดร้อน

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ออกประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์เรื่องนโยบายดูแลพนักงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

โดยคุณศุภชัยกล่าวว่า ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) นั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดกับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่กลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ดังต่อไปนี้

1.ในช่วงเวลาการระบาดของโควิด-19 นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอให้ความมั่นใจแก่เพื่อนพนักงานทุกท่าน ว่าบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน อันเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์นี้ ขอให้เพื่อนพนักงานทุกท่านมีขวัญกำลังใจที่จะดำรงชีพและปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป

2.เครือเจริญโภคภัณฑ์จะให้การดูแลพนักงานที่ได้รับเชื้อโควิด-19 โดยการรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นอันเนื่องมาจากโควิด-19 ซึ่งอาจจะมีส่วนเกินจากสวัสดิการรักษาพยาบาลตามปกติ หรือการประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 ที่บริษัทได้ทำให้เพิ่มเติมไว้

3.สำหรับบุคคลในครอบครัวพนักงาน อันได้แก่ คู่สมรสและบุตร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ เช่นถูกเลิกจ้าง หรือไม่ได้รับค่าจ้าง เนื่องจากการปิดงาน หรือต้องปิดกิจการร้านค้าของตนเอง จนไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ไหว เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการมอบ e-coupon สำหรับซื้ออาหารและเครื่องดื่มให้แก่ครอบครัวของพนักงาน (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

4.สำหรับพนักงานที่มีความเดือดร้อนด้านค่าเล่าเรียนของบุตรธิดา ขอให้พนักงานติดต่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของกลุ่มธุรกิจในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ อาทิ การขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินระยะสั้น การติดต่อสถาบันการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีไป

คุณศุภชัยกล่าวอีกว่าขอส่งกำลังใจให้แก่พนักงานทุกท่านได้ผ่านสถานการณ์ อันยากลำบากนี้ และโปรดรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของรัฐบาลและบริษัทโดยเคร่งครัด

++++++++