เครือซีพีชวนชาวซีพีชมคลิปและรายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสร่วมส่งเสริมความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตามค่านิยมของเครือฯ

ด้านธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์เผยว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ เห็นความสำคัญของการจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ทั้งจากบุคลากรและบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

รวมถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตของพนักงานบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังติดตามการดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านธรรมาภิบาล เครือฯจึงได้จัดทำ คลิปเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสร่วมส่งเสริมความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตามค่านิยมของเครือฯ เพื่อให้เพื่อนพนักงานเครือฯได้รับรู้ทำความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส หากมีเรื่องร้องเรียน

คลิกชม

เพื่อนพนักงานเครือยังสามารถศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมได้ที่

ภาษาไทย
https://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-08WHISTLE-TH-20180907-X.pdf

ภาษาอังกฤษ
https://www.cpgroupglobal.com/pdf/CPGCG-08WHISTLE-EN-20180907-X.pdf