เครือซีพีและกิจการเครือฯส่งเสริมการมีส่วนร่วมพนักงานแจ้งเบาะแสการทุจริต

สืบเนื่องจากเครือซีพีมีนโยบายขับเคลื่อนเรื่องการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต โดยส่งเสริมให้ความรู้ ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าในในหมู่พนักงานแล้ว ยังได้เปิดช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการทำผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ โดยในส่วนของเครือฯเปิดช่องทางหลากหลายทั้งทางเว็บไซท์ จดหมาย เมล์ โทรศัพท์รวมทั้ง Application

นอกจากนี้ในส่วนของซีพีเอฟมีการเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเช่นเดียวกันทั้งทางโทรศัพท์ เมล์ จดหมาย โดยจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อนๆชาวซีพีทั้งในส่วนของเครือฯ ซีพีเอฟเห็นพฤติกรรมการทุจริตสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังกล่าว