CP LAND เริ่มใช้โลโก้และ Tagline ใหม่ ‘Accessible Communities for Life คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ แล้ววันนี้

ถึง เพื่อนๆ พนักงานในเครือ ซีพี ที่น่ารักทุกคน

บางคนอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักเรา
เราอยากจะบอกเพื่อนๆ ว่าวันนี้เราได้เปลี่ยนไปแล้ว
เราขอเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่เพื่อแสดงให้ทุกๆ คนเห็นว่าเราจะ
มุ่งมั่นในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีคุณภาพเพื่อทุกคน
โดยวันนี้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 CP LAND ได้เริ่มใช้โลโก้และ Tagline ใหม่

Tagline:
Accessible Communities for Life
คุณภาพเพื่อทุกชีวิต

เราอยากให้ทุกคนจดจำเราใหม่ แล้วพบกัน
จากใจน้องเล็ก CP LAND

@CPLAND @CPLANDProperty
#CPLANDNNewImage
#CPLANDAccesibleCommunitiesForLife