📦 💚 CPLI มอบสิ่งของสนับสนุนแก่เทศบาลตำบลหมูสี รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท สำหรับการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และคนชรา ในกิจกรรม “ปันสุข ปลูกปัญญารักษาสิ่งแวดล้อม”

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI จัดกิจกรรม “ปันสุข ปลูกปัญญารักษาสิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์สุขภาพและฟื้นฟู เทศบาลตำบลหมูสี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ และปลูกฝังการมีคุณธรรมจริยธรรม ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ

ในครั้งนี้ CPLI จิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม นำโดย คุณภูริปรัชญ์ บุนนาค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับผู้ใหญ่ และน้ำดื่ม รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท เพื่อใช้เป็นสิ่งของสนับสนุน การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และคนชรา ใน “โครงการออกเยี่ยมบ้านสร้างสุขภาพดีทั้งตำบล” ของเทศบาลตำบลหมูสี โดยมี นางสาวรังสิมา พงษ์สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลหมูสี เป็นผู้รับมอบ

คุณพงษ์พิพัฒน์ บุญมาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลหมูสี กล่าวว่า “โครงการออกเยี่ยมบ้านสร้างสุขภาพดีทั้งตำบล คือกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และคนชรา เพื่อดูแลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและถูกสุขลักษณะ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการออกเยี่ยมชาวบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีจำนวนผู้สูงอายุกว่า 40 ราย สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับมอบสนับสนุนได้วันนี้ จะถูกส่งต่อไปยังผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และคนชราที่มีความต้องการแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและถูกสุขลักษณะต่อไป”

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญขององค์กรที่มีการดำเนินงานในหลายมิติ

กิจกรรม “ปันสุข ปลูกปัญญารักษาสิ่งแวดล้อม” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่องค์กรจัดให้กับพนักงาน เป็นการปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสาธารณะ รู้จักการให้ การแบ่งปัน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยหลักค่านิยม 3 ประโยชน์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ในข้อ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ข้อ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ

 

 

#ซีพีร้อยเรียงความดี #CPLIร้อยเรียงความดี #CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก #แพลตฟอร์มแห่งโอกาส