คุณสุเมธ ภิญโญสนิท แบ่งปันแนวคิด #คุณธรรมและความซื่อสัตย์ #ซีพีร้อยเรียงความดี

#ซีพีร้อยเรียงความดี #คุณธรรมและความซื่อสัตย์

💚 “ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง และสังคม ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นสิ่งดีงามที่ถือปฏิบัติและปลูกฝังกันมา อย่างสม่ำเสมอ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง”

💚 คุณสุเมธ ภิญโญสนิท
ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (CPP)

#มาร่วมกันร้อยเรียงความดี
#ซีพี100ปี