โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ได้รับรางวัล Zero Accident 2020 ระดับเงิน ปีที่ 2


ขอแสดงความยินดีกับ โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซอย 19 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ที่ได้รับรางวัล Zero Accident Campaign 2020 : กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับเงิน ปีที่ 2 จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยได้รับรางวัลต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 

กิจกรรมนี้ เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิด อุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ ผ่านการการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

Cr.สื่อสารองค์กร CPP