ซีพี อินเตอร์เทรด Kick off โครงการนำร่อง GRC (Governance Risk and Compliance)

เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานด้านธรรมาภิบาล สำนักความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร โดย คุณรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมกับ คุณพัชรี คงตระกูลเทียน หัวหน้าคณะผู้บริหาร สำนักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้เสนอโครงการนำร่อง GRC (Governance Risk and Compliance) บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด หรือ ซีพีไอ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง ซีพีไอ ได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานนำร่องในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว เพราะมีธุรกิจความเกี่ยวข้องต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ โดยได้ นำองค์ความรู้การขับเคลื่อนงานด้านธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลองค์กร ถ่ายทอดให้คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานขององค์กร

คุณฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะซีพีอินเตอร์เทรด มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ซีพีไอเข้าไปดำเนินธุรกิจ และมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งการเข้าไปดำเนินธุรกิจในทุกๆ ขั้นตอนจะต้องมีเรื่องที่ต้องปฏิบัติและมีการบังคับใช้ทั้งในเรื่องธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฏระเบียบของสังคม หรือกฏหมายระหว่างประเทศหรือในประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกปลูกฝังในการดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ต้น

อย่างไรก็ตาม เครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง Governance และ Compliance ที่กำลังเป็นกระแสที่ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยให้ความตื่นตัว จึงได้เริ่มนำแนวคิด GRC ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่รวมองค์ประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ Governance , Risk และ Compliance มาดำเนินการร่วมกันในรูปแบบของการทำงานเป็นทีม มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งแนวคิด GRC นั้นนอกจากจะทำให้องค์กรแสดงถึงความเป็น Good Corporate Governance แล้ว ยังทำให้องค์กรเกิดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว