CP IP Service Center จัดอบรมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบออนไลน์ ก้าวสู่การเป็น Innovation & Technology Driven Company

CP IP Service Center เดินหน้าอบรมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อก้าวสู่การเป็น Innovation & Technology Driven Company จัดหลักสูตร “พัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ในเดือนมีนาคมและเมษายน ด้วยการอบรมออนไลน์  พร้อมเร่งผลักดันผลงานนวัตกรของเครือฯ ให้สามารถยื่นขอรับความคุ้มครองเป็นสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ในอนาคต

รายงานข่าวจาก  CP IP Service Center  เปิดเผยว่า  เครือฯ เตรียมจัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในหลักสูตร “พัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Intellectual Property : IP Mass Training Program)” ในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น  เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม และ เดือนเมษายน

ทั้งนี้ เนื้อหาหลักสูตรการอบรมดังกล่าว  ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นด้านสิทธิบัตร, ความรู้เบื้องต้นด้านสิทธิบัตร,ความรู้เบื้องต้นด้านเครื่องหมายการค้า, การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา, พื้นฐานการตรรวจสอบและการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา, การปกป้องแบรนด์ และเครื่องหมายการค้า, แนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิบัตร กระบวนการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การจัดอบรมเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ CP IP Service Center มุ่งเน้นและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดแบบนักนวัตกรรม ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจในเรื่องการปกป้อง และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเครือเจริญโภคภัณฑ์ต่อไป