เครือเจริญโภคภัณฑ์ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการธุรกิจเกษตรสร้าง Smart Farmer

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณ พิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้จัดการฝ่ายด้าน Social Enterprise หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ ธรรมาภิบาล เเละสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างสร้างสรรค์ด้วย Business Model Canvas เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เเละเกษตรกรของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ดำเนินงานของของทางมูลนิธิฯ 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น อุดรธาณี และกาฬสินธุ์ จำนวน 40 คน ณ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนเเก่น

เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรของมูลนิธิฯร่วมเรียนรู้ เเละเเลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรระดับชุมชน การนำหลักการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรมาปรับใช้ การทดลองจัดทำ Business Model Canvas ของธุรกิจต่างๆ ที่ดำเนินการในแต่ละพื้นที่ อาทิ สหกรณ์ การปลูกข้าวโพดหวาน การเลี้ยงไก่ กลุ่มแปรรูปสินค้า เเละการรวมกลุ่มจำหน่ายผัก ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สำหรับการทำอาชีพเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่การประเมินโอกาสทางธุรกิจเกษตร การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจเกษตร ตลอดไปจนการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

Cr:Pr CPG