CP Fresh Martที่ทำโครงการ “CP Fresh Mart มาเก็บ” ดึงชุมชนช่วยกันจัดการขยะให้มีค่าดูแลสิ่งแวดล้อม

โดย CP Fresh Mart ร่วมกับ GEPP บริษัท Start Up ฝีมือคนไทย ผู้เชี่ยวชาญในการทำระบบจัดการขยะ จุดเริ่มต้นสู่ชุมชนต้นแบบในการรีไซเคิล ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีได้จะได้รับไข่ไก่ 10 ฟอง (สูงสุดไม่เกิน 10 ฟอง/ท่าน/สัปดาห์ ) โดยนำร่องใน 3 สาขาได้แก่ สาขาเย็นจิตร, สาธร11 และ สาธรคอนโด

โดย CP Freshmartมีกติกาง่ายๆ
1. นำขยะที่เข้าร่วมโครงการ 50 ชิ้น ไปแสดงต่อพนักงานที่สาขา
2. คัดแยกลงตามประเภทถังขยะ ที่อยู่หน้าสาขาให้ถูกต้อง
3. ลงทะเบียนกับพนักงานที่สาขาเพื่อรับไข่ไก่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
4. ร่วมสนุกได้ทุกวันพุธในสาขาที่ร่วมรายการ

Cr:Pr CPF