มารู้จัก 5 หัวข้อ จากเวทีผู้นำระดับโลก One Young World 2022 กันเถอะ!

มารู้จัก 5 หัวข้อ จากเวทีผู้นำระดับโลก One Young World 2022 กันเถอะ! เวทีที่รวบรวมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน #catalystofchange
.
1️⃣ CONFLICT PREVENTION (การป้องกันความขัดแย้ง)
ประมาณหนึ่งในสามของประชากรโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ดังนั้นการป้องกันความขัดแย้งถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญ ที่เราจะต้องช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้
.
2️⃣GENDER EQUALITY (ความเท่าเทียมทางเพศ)
จะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเพศได้อย่างไร? เมื่อการเลือกปฏิบัติตามเพศยังคงเป็นหนึ่งปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำที่แพร่หลายมากที่สุดทั่วโลก
.
3️⃣OCEANS (มหาสมุทร)
ท้องทะเล หรือ มหาสมุทรมีบทบาทสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในการดำรงชีวิตบนโลก เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ท้องทะเล
.
4️⃣ETHICAL LEADERSHIP (ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม)
การปลูกฝังความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ถือเป็นค่านิยมหลักที่ผู้นำรุ่นใหม่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้
.
5️⃣หัวข้อ 5 : HEALTH (สุขภาพ)
หากจะบรรลุปัญหาความเท่าเทียมทางด้านสุขภาพ เราทุกคนต้องจะต้องสามารถเข้าถึงสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้