PAT จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ “เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564”

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ “เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564” โดยมีคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และนำคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร เข้ารดน้ำขอพรจากคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยในงานจัดให้มีพิธิสักการะพระภูมิ กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมสรงน้ำพระ อีกทั้งยังเป็นการให้นักเรียนนักศึกษา ได้รู้จักคุณค่า รู้จักอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยได้รับการตอบรับจากอาจารย์ บุคลากรและนักเรียน พร้อมใจร่วมแต่งชุดผ้าไทย และเสื้อลายดอกโดยพร้อมเพียงกัน