PAT ต้อนรับคณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตเพิ่มหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิควิทยาการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตเพิ่มหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2564)ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา โดยมีดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล และนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาและผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจความพร้อมขออนุญาตเพิ่มหลักสูตร สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกาพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมนำชมพื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ อาทิ ห้องส่งสัญญาณการสอนทางไกล, ห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลอง 7-11, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย

โดย ดร.ฉัชร์ภิมุก กล่าวว่า การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่สำคัญของการดำเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลักสูตรที่ สอนเรื่องสาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา แบบครบวงจรในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมีความเหมาะสมตามมาตรฐานอาชีพและความต้องการของประเทศ อันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปีการศึกษา 2564 ทางด้าน ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มีความพร้อมในทุกๆ ด้านทั้งห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่จะเปิดในปีการศึกษา 2564 และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแห่งแรกและเป็นเรื่องใหม่ของวงการศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศไทย เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคนิคการซ่อมนาฬิกาของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป