PAT มุ่งพัฒนาบุคลากร ยกระดับมาตรฐานการศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ PAT One Quality รุ่นที่ 2


วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ PAT One Quality รุ่นที่ 2 ระดับบังคับบัญชา หรือ เทียบเท่า ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก โดยได้รับเกียรติจากคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อร่วมระดมความคิด ค้นหาแนวทาง และวิธีการในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงาน 3 ห่วง เพื่อนำไปสู่การมุ่งพัฒนาบุคลากร พร้อมการขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมการสร้าง Team Synergy , กิจกรรม Workshop 3 ห่วง เข้มแข็ง ด้านสรรหาผู้เรียน ด้านการดูแลรักษาผู้เรียนให้อยู่ในระบบ และด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
#มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ