วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น

คุณวิเชียร  กล่าวว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กำหนดให้ทุกวันที่ 6 กันยายนเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่น องค์กรภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้มาโดยตลอดเพื่อให้วิทยาลัยฯเป็น “องค์กรคุณธรรม ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม” บุคลากรทุกระดับชั้น นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์พึงตระหนักถึงปัญหาการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่กระทำการใดๆเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บุคลากรทุกคนต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมกันสร้างค่านิยม สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานที่ปราศจากปัญหาคอร์รัปชั่นให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

https://www.facebook.com/162726433785022/posts/4458028064254816/?d=n