PAT คณะอนุกรรมการ นโยบายความปลอดภัยฯ สายการศึกษา O4 ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ พระนครศรีอยุธยา

22 มิถุนายน 2565 คณะอนุกรรมการ นโยบายความปลอดภัยฯ สายการศึกษา O4 ประจำปี 2565 นำโดยคุณถนัดสิทธิ์ ปาละนันทน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านบริหารระบบ SHE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), คุณบูรพา บรรจงเลี้ยง ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย พื้นที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ พระนครศรีอยุธยา พร้อมร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ด้านความปลอดภัยรวมถึงแนะนำแนวทางด้านความปลอดภัย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และควบคุมความเสี่ยงตามมาตรฐานและกฎหมายด้าน SHE เช่น คำแนะนำในการจัดวางอุปกรณ์ภายในศูนย์การเรียน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและความมุ่งมั่นในการดูแลบุคลากร การบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพื้นที่สายการศึกษา และศูนย์การเรียนทั่วประเทศให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยมุ่งสู่อุบัติเหตุ เป็นศูนย์ ภายในปี 2030 ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน