PAT ร่วมกับ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด จัดอบรมหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนนักศึกษา ยกระดับงานด้านนวัตกรรม

21 กันยายน 2565 สำนักวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด ธุรกิจในกลุ่มซีพี ออลล์ ทำความร่วมมือในการจัดการอบรมหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้ากำลัง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคนิควิทยาการนาฬิกา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมคุณเดชคฤทธิ์ สุขวัฒนโชติ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และคณะครู อาจารย์ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากรผู้ชำนาญการ คุณอัครวินท์ กุลแก้ว , คุณฐิติวุฒน์ ทรัพย์รุ่งเรือง , คุณธงชัย เจริญศุข เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาให้ได้ฝึกการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในรูปแบบออนไลน์ และฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และต่อยอดสู่งานด้านนวัตกรรมต่อไป

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ