PAT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา กับเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ

23 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ในการให้โอกาสและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำอย่างเท่าเทียม พัฒนาและผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคุณวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง และมีคุณอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา , คุณวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ , ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการการบริหารความร่วมมือ , ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ , คุณรชต สุทธิพันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง , คุณภารดี พลชัย รองปลัดเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมคณะผู้บริหารของทุกฝ่ายร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จ.นนทบุรี

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
#มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ
#ทวิภาคี