PAT ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

25 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยนายธันยพจน์ สายทองอินทร์ หัวหน้าแผนกกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์ และนายอานนท์ พิทักษ์มงคลกุล เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์สำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมตัวแทนนักเรียนนักศึกษา คณะจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยขน์ “ปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์” ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับหน่วยงานราชการและจิตอาสาในพื้นที่ ภายใต้การจัดงานโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริเวณป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
#มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ
#ทวิภาคี