มูลนิธิฯ เผยความคืบหน้า โครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล พร้อมโชว์ผลงานในปี 2564 ปรับปรุงสภาพบ้านผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง

ตามที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ดำเนินโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล โดยพนักงานจากหน่วยธุรกิจทั่วประเทศ เข้าไปดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรอบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ 2554 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ โดยการคัดเลือกผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชนบทที่ไม่มีคนดูแล เพื่อร่วมสมทบเงินค่าครองชีพรายละ 2,000 บาท ต่อเดือน

โดยริเริ่มนำร่องดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนครพนมในปี2563 รวม 34 ราย และในปีงบประมาณ2564 มีเป้าหมายสนับสนุนผู้สูงอายุ จำนวน 30ราย ในจังหวัดเชียงราย นครพนมและเพชรบุรียากไร้สามารถดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการอำนวยการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุเพิ่มเพื่อให้ครบตามเป้าหมาย ในปี 2564 และได้คัดเลือกผู้สูงอายุได้จำนวน 11 คน โดยแบ่งเป็นจากจังหวัดนครพนม 6 คน และจังหวัดเชียงราย 5 คน ส่งผลให้มีผู้สูงอายุในโครงการทั้งสิ้น 20 คน สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือกใหม่ จะได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือนย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2564

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.cp-foundationforrural.org/rldf-200721/