อาหารทะเลทางเลือก

The Good Food Institute-องค์กรไม่แสวงหากำไรในสหรัฐฯได้ออกเอกสาร เรื่อง An Ocean of Opportunity: Plant-based and cell-based seafood for sustainable oceans without sacrifice เพื่อส่งเสริมการผลิต-การบริโภคโปรตีนจากอาหารทะเลทางเลือก (ดูรายละเอียดที่ www.sfi.org)

GFI รายงานว่า stock ของปลาในทะเลลดลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่คาดว่าความต้องการอาหารทะเลของโลกจะเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ในช่วง 10 ปีข้างหน้า แต่การประมงอาหารทะเลประสบปัญหาหลายประการ อาทิ มลภาวะทางทะเลและภาวะโลกร้อนอันมีผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง ปัญหาสารเคมีตกค้างในสัตว์น้ำ โดยเฉพาะสารปรอท และการจัดการสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

แม้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลจะช่วยเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำได้ แต่ก็มีปัญหาสารเคมีตกค้างและสวัสดิภาพสัตว์ ดังนั้น การผลิตอาหารทะเลทางเลือกจึงเป็น solution ที่ดี

ปัจจุบันมีผู้ผลิตอาหารทะเลจาก plant-based จำนวนมากแล้ว เช่น NewWave, Akua, GoodCatch, Quorn, Gardein และ Seamore

สำหรับการผลิตอาหารทะเลจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ (cell-based) ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาการผลิตและต้นทุนการผลิตยังสูงมากเมื่อเทียบกับอาหารทะเลจากการประมงหรือการเพาะเลี้ยง โดยผู้พัฒนาส่วนใหญ่เป็น start-up เช่น Finless Foods, Blue Nalu และ Wild Type ในสหรัฐฯ Seafuture ในแคนาดา และ Avant Meats ในฮ่องกง

—————————