10 พฤษภาคม ‘วันป่าชายเลนแห่งชาติ’

‘ป่าชายเลน’ ป่าระบบนิเวศในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรที่สมบูรณ์ ประกอบไปด้วยพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์นานาชนิด มีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เป็นทั้งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และแหล่งพลังงาน อีกทั้งยังทำหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมจากทะเล ไม่ให้กัดเซาะพังทลายของหน้าดิน

ด้วยคุณประโยชน์มากมายของป่าชายเลน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็น ‘วันป่าชายเลนแห่งชาติ’

ร่วมกันอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ป่าชายเลน ทรัพยากรที่ทรงคุณค่า
ให้ป่าชายเลนยังหยั่งราก ฝังผืนดิน
คงความสมบูรณ์ มั่นคง
สร้างสมดุลอยู่คู่ธธรรมชาติสืบไป

#วันป่าชายเลนแห่งชาติ #สัตว์มีค่าป่ามีคุณ #CP #CPG #CPF
#Lotus #true #truetogether #ซีพีร้อยเรียงความดี
#DNP #JungleCoffee #ทรูปลูกปัญญา #ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม