Workplace The Series EP.1 (2/3): ความรู้ด้านบุคลากรที่เกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและ กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้แก่พนักงาน

มาติดตาม Workplace The Series ต่อกันเถอะ 😊

เรื่องราวที่รวมสาระความรู้ด้านบุคลากรที่เกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและ กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้แก่พนักงาน

EP.1 (2/3) อะไรบ้างนะ ? ที่เป็นเกณฑ์ประเมินผล และปรับเงินเดือนประจำปี 😉