คุณประสิทธิ์ CEO ซีพีเอฟ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 คุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ให้กับ คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ CEO ซีพีเอฟ เพื่อเชิดชูเกียรติต่อผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมงานด้านการศึกษาของกระทรวงฯ จากการสนับสนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED อย่างต่อเนื่อง ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต

คุณประสิทธิ์ กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ CPF ซึ่งเข้าร่วมโครงการ CONNEXT ED บริษัทฯ มีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าโครงการฯ นี้ จะเป็นตัวเร่งหนึ่งในการช่วยปรับปรุง ช่วยขยาย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการศึกษาของไทย ซึ่งอาจจะมีรูปแบบอื่นที่แตกต่างเพิ่มเติม ทำให้เห็นถึงความแตกต่างของรูปแบบการพัฒนาที่ให้ความอิสระแก่โรงเรียนต่างๆ ได้รู้ว่าพวกเค้าต้องการอะไรหรืออยากทำสิ่งใดเพิ่ม เพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพให้กับโรงเรียนของตนเอง”

CPF เป็นหนึ่งในบริษัทที่ร่วมสนับสนุนโครงการ CONNEXT ED ด้วยการเข้าไปร่วมดูแลโรงเรียนต่างๆกว่า 200 แห่ง ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาด้านการศึกษาของไทยให้มีความก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น

Cr:Pr CPF