เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันฯไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 7

เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกัน
ละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 7

เพื่อให้มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ยิ่งขึ้น จึงขอประกาศมาตรการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1.ให้งดการเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่มีความจำเป็นให้ผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจเป็นผู้พิจารณา

2.​กรณีที่ต้องมีการกักกันตนเองเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน
2.1ให้พนักงานกักกันตนเองที่บ้าน 14 วัน ในกรณีดังต่อไปนี้
ก.​พนักงานผู้ซึ่งตนเองหรือผู้อาศัยอยู่ด้วยกันเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ข.​พนักงานอาศัยอยู่กับผู้ที่กักกันตนเองเนื่องจากเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อ
2.2ให้พนักงานและพนักงานในหน่วยงานเดียวกัน รวมถึงพนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย (เช่น ทานอาหารด้วยกัน ประชุมร่วมกัน) กักกันตนเองที่บ้าน 14 วัน ในกรณีดังต่อไปนี้
ก.​พนักงานอาศัยอยู่กับผู้ที่ทราบภายหลังว่าเป็นผู้ติดเชื้อ
ข.​พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ทราบภายหลังว่าติดเชื้อ
ค.​พนักงานได้ไปสถานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อในวันเดียวกัน เช่น ร้านอาหาร ยิม
ง.​พบพนักงานภายในหน่วยงานติดเชื้
จ.​มีผู้ที่ทราบภายหลังว่าติดเชื้อเข้ามาติดต่อภายในหน่วยงาน
ทั้งนี้ประเทศกลุ่มเสี่ยงสำหรับประเทศไทยประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิหร่าน อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปนสหราชอาณาจักร นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน และสหรัฐอเมริกา

3.ในกรณีที่ต้องให้พนักงานทั้งหน่วยงานกักกันตนเองที่บ้าน ขอให้ผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจเป็นผู้พิจารณาปิดหน่วยงานเป็นการชั่วคราว ตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างละเอียด และปิดประกาศสื่อสารกำหนดเปิด รวมถึงช่องทางการติดต่อระหว่างที่ปิดหน่วยงานชั่วคราว

​บริษัทขอให้พนักงานทุกท่านได้โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพอนามัยของทางราชการและบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทกำลังพิจารณามาตรการการทำงานในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด19 รวมถึงการทำงานจากที่บ้าน ขอให้พนักงานทุกท่านโปรดติดตามข่าวสารจากบริษัทต่อไป