วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 17

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 17

Digital Economy…’เศรษฐกิจดิจิทัล’ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เรื่องเด่นประจำฉบับ

SD Story :  นำเสนอทัศนะของคุณศุภชัย เจียรวนนท์  ในฐานะประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ในประเด็นการยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยสู่ ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ ระดับโลก

SD Talk :  เปิด 2 มุมมองจาก CEO วงการ Startup ของไทย Techsauce Media & Arincare มาร่วมแบ่งปันมุมมองเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยีและแนวคิดที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ

Catch up  : Wow! IoT Internet of Things เชื่อมโยงทุกสิ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการเสริมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตมวลรวมของประเทศ